Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane językiem zrozumiałym dla wszystkich osób odwiedzających stronę. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.

Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację wysłaną na adres: stowarzyszenie.gek@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo zgłosić potrzebę uzyskania dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, a także wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Zgłoszenie powinno zawierać (dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia zlokalizowana jest na parterze budynku i dostępna jest dla osób na wózkach.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Stowarzyszenie stosuje różne środki komunikowania się. Należą do nich: a) poczta elektroniczna, b) wiadomości tekstowe, w tym SMS, MMS lub przez komunikatory internetowe, c) komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.